این مطلب ۷۹ بار خوانده شده

نگاهی به باج تاریخی عربستان به اسرائیل

نسخه مناسب چاپ

كارشناسان از اصل ماجراي اخير ادعاي امارات مي گويند

آيا امارات مهره عربستان در بازي جزايرسه گانه است؟

مجلس شوراي اسلامي ايران به دولت امارات هشدار داد كه بجاي فرصت سوزي خرمندانه به جايگاه خويش نگاه كند.
اين صحبتها از سوي مجلس شوراي اسلامي ايران در حالي مطرح مي شود كه چند روز پيش امارات اعتراض شديد خود را نسبت به سفر دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران بيان داشت وآن را نقض حاكميت امارات خواند.
اين در حالي است كه روز چهارشنبه ۳۰ فروردين ۲۵۰ تن از نمايندگان مجلس ايران صراحتا به امارات هشدار دادند.در اين ميان امارات با اشاره به ماجراي قرار ۱۹۷۱ دراين باره ادعاهاي خود را مطرح مي كند ومعتقد است كه براساس آن اين جزاير به امارات تعلق دارد.
اما در آن سوي ميدان كارشناسان چيزي به غير از اين گفته امارات را مطرح مي كنند ومفاد قرارداد ۱۹۷۱ كه زير نظر انگلستان منعقد شد را كاملا متغاير با گفته هاي مقامات اماراتي مي دانند.
درهمين راستا دكتر پرويز حقيقت دوست،استاد حوزه روابط بين الملل،دراين باره مي گويد:در تفاهم نامه مذكور يعني تفاهم نامه ۱۹۷۱آمده است كه “ايران از ادعاي مالكيت بر جزيره ابوموسي چشم پوشي نمي كند و ادعاي طرف مقابل را به رسميت نمي شناسد ولي موافقت مي كند كه در منطقه جنوب ابوموسي شيخ شارجه پاسگاه پليس داير نمايد و همچنين امنيت كامل ابوموسي با ايران مي باشد.
اين استاد دانشگاه در ادامه به اين مسئله اشاره مي كند كه اماراتي ها بارها در مقابل اين سند قرار گرفته اند وهنگامي كه بازي را به ضرر خود ديده اند و در معرض باخت قرار گرفته اند حرف خود را تغيير مي دهند وادعا مي كنند كه آن زمان امارات تحت فشار اين موضوع را پذيرفته است كه اين مسئله به هيچ وجه از سوي نهادهاي بين المللي قابل پذيرش نبوده نخواهد بود وقطعا از نظر مجامع بين المللي امارات براي اين ادعاي بي سند خود محكوم است.
از طرف ديگر به تعبير اين استاد دانشگاه ،امارات در حال حاضر به هر سه جزيره ايراني اشاره دارد كه اين موضوع به هيچ وجه نمي تواند مبناي تاريخي داشته باشد وبه نوعي ناشي از موضع گيريهاي مقطعي وسياسي امارات است.چرا كه امارات در حال حاضر با خيال اينكه ايران در حال فشار از سوي غرب قرار گرفته مي تواند چنين ادعاي را مطرح مي كند .غافل از اين كه آمريكا به هيچ وجه دراين ماجرا دخالت نخواهد كرد، چرا اعتبار بين المللي اش به شدت تحت تاثير قرار مي گيرد.
همچنين به عقيده پرويزحقيقت دوست امارات اين رفتار را به تحريك دولتهاي عربي به ويژه عربستان انجام داده وفشار سياسي عربستان در اين ماجرا كاملا آشكار است كه اين مسئله در آينده اي نزديك روي خوشي براي عربستان نخواهد داشت،چرا كه عربستان خود را وارد بازي كرده كه هيچ محل اعرابي در مجامع جهاني ندارد.
صحبتهاي اين كارشناس در حالي دراين باره مطرح شده كه مصطفي كواكبيان نماينده استاد سمنان هم صراحتا به نقش عربستان اشاره داشته واين موضوع را برخلاف روابط بين منطقه اي عنوان كرده است.
از سوي ديگر عربستان هم دراين موضوع به شدت مواظب است كه ماجراي دو جزيره تيران وصنافير كه در گذشته از خاك خود به اسرائيل داده هم رسانه اي نشود چرا كه اين موضوع بهاي عربستان در دخالت دراين باره را بسيار سنگين خواهد كرد.

نگاهي به ماجراي تاريخي صنافير وتيران

باج تاريخي عربستان به اسرائيل

صحبتهاي اخير در مورد جزاير سه گانه ايران وحمايتهاي سياسي عربستان از امارات دراين ماجرا در حالي مطرح مي شود ،كه اسرائيل جزيره «صنافير» و «تيران» كه متعلق به عربستان بوده را در سال ۱۹۶۷ ميلادي به دليل اهميت استراتژيك آن ها، به اشغال خود در آورده است.بنا برا اسناد موجود ،ملك فيصل كنترل اين دو جزيره را در زمان جنگ اسرائيل با مصر، به مصر واگذار كرد، زيرا اين دو جزيره از نظر استراتژيك و جغرافيايي اهميت زيادي داشت و مي توانست مانع حركت كشتي هاي اسرائيلي به بندر ايلات شود.اما اسرائيل آنها را در خلال اين جنگ به اشغال خود در آورد.
اين موضوع تاريخي وحيثيتي براي عربستان در حالي در چند روز اخير در خبرها دوباره بازخواني شده كه تعداد كمي از مردم عربستان از اين ماجراي تاريخي باخبر هستند وبه نظر مي رسد كه خود دولت عربستان هم تمايلي به دانستن اين موضوع در اذهان عمومي داخلي كشور نداشته است.
علاوه براين بسياري از كارشناسان ومتخصصان در امور خاورميانه براين مسئله تاكيد مي كنند كه عربستان درماجراي اين دوجزيره به عينه نشان داده كه در مسائلي كه رو در روي غرب قرار مي گيرد حتي از منافع ملي كشور ومردم عربستان هم كوتاه مي آيد.
دراين بين براساس شواهد تاريخي در سال ۱۹۷۷ در ماجراي كمپ ديويد،شخص انور سادات(رئيس جمهور وقت مصر در دوران صلح كمپ ديويد) از عربستان مي خواهد كه اين دو جزيره را پس از قرارداد صلح دوباره بازپس گيرد.اما عربستان اين كار را انجام نداد و اين دو جزيره به اصطلاح در اختيار نهادهاي صلح سازمان ملل قرار گرفت.اما اين موضوع به نوعي تنها يك فرافكني سياسي بود،چرا كه پس از مدتي اسرائيل شخصا وارد عمل شده واين دو جزيره را به اشغال خود در آورد.
اين موضوع در حالي از سال ۱۹۷۸ همچنان ادامه دارد كه در سالهاي اخير عربستان حتي كوچكترين اظهار نظري در اين مورد نكرده است وحتي دراين زمينه سانسور شديدي را اعمال داشته،آن چنان كه برخي از كارشناسان دليل اين سانسور شديد را ترس عربستان از به وجود آمدن يك اعتراض گسترده در عربستان مي دانند.چرا كه اين رفتار دولت مردان عرب مصداق بارز واگذاري بخشي از سرزمين عربستان است واين موضوع در صورت پوشش خبر مي تواند سبب ايجاد موج رواني قوي برعليه دولت عربستان دربين مردم اين كشور شود.
اين موضوع در حالي مطرح شده كه براساس آمارهاي موجود بخش قابل توجهي از مردم عربستان نسبت به امتيازدهي سران اين كشور به دولتهاي غربي بارها اعتراض كرده اند كه اين اعتراضها چندين بار به تظاهرات با وجود جو سنگين عربستان منتهي شده است.
دراين ميان برخي از كارشناسان هم براين نكته تاكيد مي كنند كه عربستان مذاكرات پنهاني با غربي ها واسرائيل دراين باره داشته ونزديكي عربستان به غرب او را وادار به دادن چنين امتيازي كرده است،امتيازي كه در آينده نه چندان دور مشكلات بسيار زيادي براي سياستمداران اين كشور ايجاد خواهد كرد.
از طرف ديگر بنا براخبارهاي منتشر شده اسرائيل در چند ماه اخير از اين دوجزيره استفاده هاي گسترده اي براي سركوب خونين غزه كرده ، كه اين موضوع خدشه زيادي به حيثيت اين كشور در ميان اعراب وارد آورده است.