برخی با عوام‌فریبی به دنبال دوقطبی شدن جامعه هستند