گذشت و ايثار مادران و همسران شهدا موجب ایجاد امنيت و آزادی برای كشورشد