روحانیت انقلابی، عامل انقلابی ماندن نظام و جامعه است