چهار نهال به یاد شهیدان مدافع حرم در مدرسه عرفان کمالشهر کاشته شد