اهدا زمینی به ارزش 80 میلیون تومان جهت احداث مجتمع فرهنگی