ولنگاری در مسائل اجتماعی نباید در جامعه فاطمی وجود داشته باشد