دانشجویان موضوع شناس، وقت‌شناس و اهل اقدام به‌موقع باشند