اخطار مردم به شهرداری نظرآباد نسبت به قطع درختان بی ثمر ماند