امروز زنده نگه داشتن روحیه انقلابی وظیفه مهم مسئولین است