حضور بسیجیان محمدشهر در عملیات برف تکانی از درختان سطح شهر