تجديدببعت ورزشکاران نظرآبادی با آرمانهای امام خمینی(ره)