افتتاح نمایشگاه دستاوردهای اقتصاد مقاومتی با رویکرد کار آفرینی