نشست فصلی سرگروه های جهادی دانشجویی دانشگاه های استان البرز برگزار شد